Co je to minoritní podíl? A co přesně znamená být vlastníkem minoritního, neboli menšinového podílu ve firmě? Jaká máte jako minoritář práva? To se dozvíte v následujícím článku.

Minoritní podíl

Slovo „minoritní“ má původ v latinském „minor“ (malý, menší). Minoritní neboli menšinový podíl ve společnosti je takový podíl, který je menší než 50 %. Minoritním akcionářem se tak rozumí akcionář vlastnící minoritní podíl akcií ve společnosti.

V Česku je situace s minoritními podíly velmi specifická. Trh s minoritními podíly u nás není, na rozdíl od jiných zemí, tak rozvinutý. Tuzemští investoři považují investice do minoritních podílů za rizikové, proto se do nich zpravidla nepouštějí. Tento investiční segment je naopak typický pro rozvinuté západní ekonomiky. Na americkém trhu představují investice do minoritních podílů 13 % všech obchodů, v západní Evropě až 17 %. Trh s minoritními podíly je však zpravidla velice roztříštěný, minoritní vlastníci drží podíly okolo 5 %.

V Čechách je tomu pravý opak – minoritní vlastníci drží oproti západní Evropě a USA podíly vyšší, ve firmách je jich méně a procento podílu ve společnosti se obvykle pohybuje v rozmezí 10–50 %. Neroztříštěnost menšinových podílů existuje v Čechách v důsledku toho, že české firmy jsou, co se vlastnické struktury týče, v čase poměrně stabilní. Firmy byly zakládány partnery, kteří je společně vedli po celou dobu existence a často je vedou v původním obsazení dodnes. Současně však dochází k mezigenerační výměně a není zcela automatické, že děti minoritářů firmu převezmou. Vlastníci minoritních podílů tak v tomto období zvažují  odprodej podílu. Dá se tedy očekávat, že tento fenomén bude impulsem k rozvoji trhu s minoritními podíly v ČR.

Minoritní akcionář

Minoritním akcionářem se rozumí akcionář vlastnící podíl ve společnosti, který mu neumožňuje společnost formálně ovládat, a to ani v případě jednání ve shodě s dalšími akcionáři. Minoritních akcionářů je vícero druhů:

Drobný akcionář je takový, který vlastní několik kusů akcií (např. z kuponové privatizace). 

Kvalifikovaný akcionář je akcionář s podílem na společnosti v takové výši, která mu umožňuje svolat valnou hromadu. 

Akcionář s tzv. blokační minoritou je minoritní akcionář, který vlastní více než třetinový podíl ve společnosti. Pokud má ve firmě více než 10 %, má mandát blokovat některá z rozhodnutí valné hromady, například vytěsnění akcionářů v dané společnosti. Proto se podíl nazývá blokační minoritou. 

Základní práva akcionářů

Základní práva má každý akcionář bez ohledu na to, jak velký podíl ve společnosti vlastní. Konkrétně se jedná o práva následující:

Právo na řízení společnosti – právo účasti na valné hromadě, hlasovací právo, právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy, právo vyžádat si vysvětlení

Právo na podíl na zisku – každý akcionář má právo na vyplácení dividend, a to v následujících případech: A) pokud o rozdělení zisku formou dividendy rozhodla valná hromada B) bez rozhodnutí valné hromady, pokud je s akcií spojen pevný podíl na zisku. 

Právo na likvidační zůstatek – pokud valná hromada rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, má akcionář po skončení likvidace právo na vyplacení likvidačního zůstatku.

Práva užitečná pro minoritního akcionáře

Mimo základních práv existují specifická práva, která chrání minoritní vlastníky. Konkrétně se jedná o následující práva. Jste-li minoritní vlastník, vyplatí se Vám je znát:

Právo žádat opis seznamu akcionářů akcií na jméno – použití: pokud chcete zjistit jména dalších akcionářů společnosti.

Právo exitu – pokud dojde k podstatnému zhoršení postavení akcionářů, mají právo požadovat odkoupení za přiměřenou cenu.

Právo odkupu – pokud ve společnosti figuruje akcionář, který má právo vytěsnit ostatní akcionáře (vlastnící více než 90 % akcií), ale toto právo nevyužije, může akcionář žádat o odkup v souladu s postupem povinného zveřejnění návrhu smlouvy.

Právo vyžádat si vydání kopie zápisu z valné hromady.

Právo domáhat se neplatnosti valné hromady.

Možnost domáhat se práva na dorovnání v případě vytěsnění akcionářů.

Zajímá vás více o postavení minoritních akcionářů ve společnosti? Chcete odprodat svůj minoritní podíl a nevíte, jak ve vztahu k ostatním akcionářům postupovat? Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme další užitečné informace.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.