V tom, že chcete prodat minoritní podíl ve své společnosti, už máte jasno. Jaké kroky konkrétně následují? V jakém časovém horizontu se celý proces prodeje realizuje? V následujícím článku zodpovíme tyto otázky a provedeme vás procesem krok za krokem.

1.    Hledání vhodného investora

Ať už chcete prodat minoritní podíl jako jeho vlastník nebo jako majoritář či majitel celé firmy, kterému odprodej minoritního podílu zajistí kapitál pro další rozvoj firmy, čeká vás na začátku stěžejní krok – najít investora. V Čechách neexistuje mnoho investičních skupin či fondů, které by se na minoritní podíly soustředily – minoritní podíly v Čechách jsou na trhu málo likvidní a většina investorů tento segment nepovažuje za atraktivní. Na rozdíl od západu zde neexistuje v investicích do minoritních podílu tradice, byť se v jiných zemích jedná o frekventovaně užívaný investiční instrument. Více o investicích do minoritních podílů v zahraničích naleznete v tomto článku.

Jak se tedy investor s majitelem minoritního podílu spojí? Existují v podstatě jen dvě cesty – buďto vás investor přímo osloví, nebo investora najdete a oslovíte vy. 

2.    Dohoda o mlčenlivosti

V případě, že se spojí potenciální investor s prodávajícím a obě strany vyjádří předběžný zájem o odkup/ odprodej podílu, začne jednání o odprodeji. Tomu vždy předchází dohoda o mlčenlivosti. V dalších krocích si investor vyžádá od minoritního vlastníka podklady o společnosti nezbytné k vyhodnocení potenciálu investice.

3.    Prvotní Due Diligence

V této fázi investor zpracuje analýzu společnosti, která vede k ucelenějšímu pohledu na její celkový aktuální stav. Pokud v této první fázi shledá investor, že ve firmě spatřuje potenciál, následuje další krok, kterým je dohoda o společném záměru. Velikost Due Diligence se může výrazně lišit podnik od podniku.

4.    Dohoda o společném záměru

Zde investor předkládá cenovou nabídku na odkup minoritního podílu ve společnosti, která vychází z dostupných informací o společnosti a jejím stavu i z aktuální situace na trhu a vývoji v daném segmentu. Pokud vám záleží na dalším osudu společnosti, ze které se chytáte vystoupit, nebo jejíž část jste se rozhodli odprodat, měli byste si od investora vyžádat společně s cenou odkupu minoritního podílu i předběžnou strategii pro další rozvoj a poprodejní kapitálovou strukturu.

5.    Vytvoření provozního modelu a investiční memorandum

V této fázi vytváří investor na základě výstupů z Due Diligence interní finanční model predikující finanční výsledky. Vytvořený model simuluje vývoj a chod společnosti po zavedení nové strategie. Výstupem je investiční memorandum, kde investor shrnuje investiční příležitosti. Každá investice musí zapadat do struktury investorova podnikání. Pokud se jedná skutečně o strategického investora, který má záměr se aktivně podílet na zhodnocení svého podílu a tím i na prosperitě celé společnosti, je jedním z kritérií, aby společnost zapadala do kruhu investorových kompetencí. Jedině tak může investor mimo kapitálu firmě nabídnout i své know-how.

6.    Seznámení se s majoritním vlastníkem

Součástí procesu je i seznámení se s majoritním vlastníkem. V rámci diskusí s majoritním vlastníkem je potřeba nastavit formu vzájemné spolupráce. S majoritním vlastníkem je stěžejní se domluvit na rozdělení rolí, nastavení budoucího směřování společnosti a případně na upravení stanov společnosti. 

7.    Výstup Due Diligence a finální cena odkupu

Na základě všech získaných informací a závěrů z uvedeného Due Diligence investor stanoví finální cenu odkupua předkládá ji vlastníkovi podílu.

8.    Podpis

Pokud akcionář s uvedenou nabídkou souhlasí, dochází k podpisu smlouvy o odkupu minoritního podílu.

9.     Předkupní právo

V české legislativní úpravě převodu podílů ve společnosti je zakotven institut předkupního práva. Při prodeji podílů ve společnosti je povinnost podílníka nabídnout svůj podíl nejprve v rámci společnosti, výjimkou je úprava ve stanovách společnosti, která by určila jinak. Předkupní právo mohou spoluvlastníci uplatit za stejnou nebo vyšší částku nabídnutou třetí stranou. V případě, že předkupního práva společníci nevyužijí, do firmy může vstoupit třetí strana.

10. Vstup správně zvoleného investora do společnosti

Investor vstupuje do společnosti a podílí se na zefektivnění procesů, budování know-how a ucelení strategie společnosti. 

Máte k procesu dotaz? Uvažujete o odprodeji minoritního podílu ve firmě a rádi byste dostali podrobnější informace? Kontaktujte nás.